HÕRYŨ-ji TEMPLE 1 (法隆寺)

NANDAIMON (SOUTH MAIN GATE)   NANDAIMON (SOUTH MAIN GATE)    
 CHŨMON (CENTRAL GATE)   CHŨMON (CENTRAL GATE) CHŨMON (CENTRAL GATE)  
  GOJŨ-NO-TÕ (FIVE STORY PAGODA)  GOJŨ-NO-TÕ & KÕNDO CHŨMON (CENTRAL GATE) KÕNDO (MAIN HALL)
KÕNDO (MAIN HALL) KÕNDO (MAIN HALL) KÕNDO (MAIN HALL) KYÕZÕ (SUTRA REPOSITORY) GOJŨ-NO-TÕ (FIVE STORY PAGODA)
  DAIKÕDO (GREAT LECTURE HALL)  GOJŨ-NO-TÕ & KÕNDO    
SHÕRÕ (BELL HOUSE) GOJŨ-NO-TÕ     CHŨMON (CENTRAL GATE)
           

 HOME 

 

 JAPAN

 

 HÕRYŨ-ji TEMPLE (法隆寺)