NIGATSU-DO HALL

TAMUKEYAMA HACHIMANGU SHRINE

       
     

HOKKEDO HALL

    NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL  
  NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL
  NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL NIGATSU-DO HALL
  SHORO (BELFRY) SHORO (BELFRY)    
        

 HOME 

 

 JAPAN

 

NARA